Pancrase: 2003 Neo-Blood Tournament, Round 1


Pancrase: 2003 Neo-Blood Tournament, Round 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 27, 2003 in Tokyo, JPN


Miki Shida vs. Reiji Shimabukuro
Miki Shida
WINNER
Reiji Shimabukuro
Yoshiro Maeda vs. Takahiro Sanehara
Yoshiro Maeda
WINNER
Takahiro Sanehara
Takahito Iida vs. Kenji Arai
Takahito Iida
WINNER
Kenji Arai
Naoki Seki vs. Daisuke Hanazawa
Naoki Seki
WINNER
Daisuke Hanazawa
Masakatsu Okuda vs. Sen Nakadai
Masakatsu Okuda
WINNER
Sen Nakadai
Yuichi Nakanishi vs. Ichiro Kanai
Yuichi Nakanishi
WINNER
Ichiro Kanai
Yoshiki Takahashi vs. Tsuyoshi Ozawa  
Yoshiki Takahashi
WINNER 
Tsuyoshi Ozawa