Pancrase: Alive 8


Pancrase: Alive 8 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 9, 1997 in Osaka, JPN


Yuki Kondo vs. Ikuhisa Minowa
Yuki Kondo
WINNER
Ikuhisa Minowa
Takaku Fuke vs. Kosei Kubota
Takaku Fuke
WINNER
Kosei Kubota
Kiuma Kunioku vs. Satoshi Hasegawa
Kiuma Kunioku
WINNER
Satoshi Hasegawa
Keiichiro Yamamiya vs. Osami Shibuya
Keiichiro Yamamiya
WINNER
Osami Shibuya