Professional Shooto JAPAN 2004

Mar 22, 2004 12:00 AM
, Tokyo JPN


Takeshi Inoue vs. Yohei Suzuki
Takeshi Inoue
WINNER
Yohei Suzuki
Shinichi Kojima vs. Heat Takeshi
Shinichi Kojima
WINNER
Heat Takeshi
Shigetoshi Iwase vs. Yoshifumi Dogaki
Shigetoshi Iwase
WINNER
Yoshifumi Dogaki
Akitoshi Tamura vs. Eiji Murayama
Akitoshi Tamura
Eiji Murayama
Jens Pulver vs. Naoya Uematsu
Jens Pulver
WINNER
Naoya Uematsu
Tatsuya Kawajiri vs. Caol Uno
Tatsuya Kawajiri
Caol Uno