Shooto: Professional Shooto JAPAN 2003


Shooto: Professional Shooto JAPAN 2003 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 24, 2003 in , Tokyo JPN


Shinichi Hanawa vs. Tetsuya Akihisa
Shinichi Hanawa
WINNER
Tetsuya Akihisa
Seigi Fujioka vs. Naosuke Mizoguchi
Seigi Fujioka
WINNER
Naosuke Mizoguchi
Tomonari Kanomata vs. Yoshinori Amari
Tomonari Kanomata
WINNER
Yoshinori Amari
Hirosumi Sugiura vs. Hisaki Hiraishi
Hirosumi Sugiura
Hisaki Hiraishi
Erica Montoya vs. Naoko Torashima
Erica Montoya
WINNER
Naoko Torashima
Ryuta Sakurai vs. Yuichi Nakanishi
Ryuta Sakurai
WINNER
Yuichi Nakanishi
Katsuya Toida vs. Rami Boukai
Katsuya Toida
WINNER
Rami Boukai
Takaharu Murahama vs. Chris Brennan
Takaharu Murahama
WINNER
Chris Brennan
Joao Roque vs. Naoya Uematsu
Joao Roque
WINNER
Naoya Uematsu