Shooto - Shooting Disco 15


Shooto - Shooting Disco 15 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 11, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Kenta Sakuma vs. Daiki Gojima
Kenta Sakuma
WINNER
Daiki Gojima
Shuichiro Okumura vs. Takahito Tomozawa
Shuichiro Okumura
Takahito Tomozawa
Hiroaki Ijima vs. Yu Kuwabara
Hiroaki Ijima
WINNER
Yu Kuwabara
Hideto Okada vs. Satoru Kogure
Hideto Okada
Satoru Kogure
Kazuya Tanaka vs. Hideto Kondo
Kazuya Tanaka
Hideto Kondo
Takuya Ogura vs. Shinichi Yoshioka
Takuya Ogura
WINNER
Shinichi Yoshioka
Hiroshi Osato vs. Isao Yoshida
Hiroshi Osato
Isao Yoshida
Satoshi Inaba vs. Hiroaki Okada
Satoshi Inaba
WINNER
Hiroaki Okada
Akinobu Watanabe vs. Tatsuya Nakashima
Akinobu Watanabe
WINNER
Tatsuya Nakashima
Koji Nishioka vs. Yuji Inoue
Koji Nishioka
WINNER
Yuji Inoue
Masaaki Sugawara vs. Shinichi Hanawa
Masaaki Sugawara
WINNER
Shinichi Hanawa
Akihiro Murayama vs. Yoichiro Sato
Akihiro Murayama
WINNER
Yoichiro Sato