Shooto: Who is Young Leader


Shooto: Who is Young Leader - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 31, 2003 in , Tokyo JPN


Junichi Sase vs. Shinichi Kojima
Junichi Sase
WINNER
Shinichi Kojima
So Tazawa vs. Takahiro Hosoi
So Tazawa
WINNER
Takahiro Hosoi
Ganjo Tentsuku vs. Koji Takeuchi
Ganjo Tentsuku
WINNER
Koji Takeuchi
Takeshi Inoue vs. Masanori Sugatani
Takeshi Inoue
WINNER
Masanori Sugatani
Takehiro Ishii vs. Issei Tsurumi
Takehiro Ishii
WINNER
Issei Tsurumi
Nobuhiro Obiya vs. Tomonari Kanomata
Nobuhiro Obiya
WINNER
Tomonari Kanomata
Junji Ikoma vs. Takeyasu Hirono
Junji Ikoma
WINNER
Takeyasu Hirono