Koppo vs. Keisyukai


Koppo vs. Keisyukai - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 30, 1996 in , JPN


Ken Ogawa vs. Ken Ozawa
Ken Ogawa
Ken Ozawa
Shuichi Uruno vs. Makoto Hojyo
Shuichi Uruno
Makoto Hojyo
Yasuaki Hiramatsu vs. Hiroshi Oyaizu
Yasuaki Hiramatsu
Hiroshi Oyaizu
Taro Obata vs. Ichiei Abe
Taro Obata
Ichiei Abe
Akira Shoji vs. Manabu Ohara
Akira Shoji
Manabu Ohara