Pancrase: 2007 Neo Blood Tournament Semi Finals


Pancrase: 2007 Neo Blood Tournament Semi Finals - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 6, 2007 in , Tokyo JPN


Yuichi Miyagi vs. Tomoki Murayama
Yuichi Miyagi
WINNER
Tomoki Murayama
Takashi Hasegawa vs. Koji Yoshimoto
Takashi Hasegawa
WINNER
Koji Yoshimoto
Yuichi Ikari vs. Sho Kazama
Yuichi Ikari
WINNER
Sho Kazama
Koichiro Matsumoto vs. Taku Aramaki
Koichiro Matsumoto
WINNER
Taku Aramaki
Satoru Takadaya vs. Yuki Yashima
Satoru Takadaya
WINNER
Yuki Yashima
Yoshirock T vs. Toshi -
Yoshirock T
WINNER
Toshi -
Rikuhei Fujii vs. Kentaro Abe
Rikuhei Fujii
WINNER
Kentaro Abe
Tomoyoshi Iwamiya vs. Masahiro Toryu
Tomoyoshi Iwamiya
WINNER
Masahiro Toryu