Draka 6


Draka 6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 11, 2012 in Khabarovsk, Khabarovsk RUS


Dmtriy Sherbakov vs. Rubik Vardanyan
Dmtriy Sherbakov
WINNER
Rubik Vardanyan
Yuri Sovenko vs. Changpuak Sittermsub
Yuri Sovenko
WINNER
Changpuak Sittermsub
Arsen Shabanov vs. Victor Kuku
Arsen Shabanov
WINNER
Victor Kuku
Maxim Shtepenko vs. Sergey Bezdorodov
Maxim Shtepenko
WINNER
Sergey Bezdorodov
Sergei Tsekunov vs. Jedrzej Kubski
Sergei Tsekunov
WINNER
Jedrzej Kubski
Alexander Iliasov vs. Ganzhy Magomedov
Alexander Iliasov
WINNER
Ganzhy Magomedov
Evgeny Erohin vs. Piotr Piotrowski
Evgeny Erohin
WINNER
Piotr Piotrowski
Ramazan Ramazanov vs. Emmanuel Ntoh
Ramazan Ramazanov
WINNER
Emmanuel Ntoh
Peter Graham vs. Konstantin Glukhov
Peter Graham
WINNER
Konstantin Glukhov