Smack Girl: Go West


Smack Girl: Go West - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 19, 2004 in Osaka, JPN


Masako Yoshida vs. Mayumi Hashiba
Masako Yoshida
WINNER
Mayumi Hashiba
Maiko Ohkado vs. Backas Hatori
Maiko Ohkado
WINNER
Backas Hatori
Eri Ishiyama vs. Yumi Matsumoto
Eri Ishiyama
WINNER
Yumi Matsumoto
Tama Chan vs. Natsuko Kikukawa
Tama Chan
WINNER
Natsuko Kikukawa
Yuka Tsuji vs. Chiaki Kawabata
Yuka Tsuji
WINNER
Chiaki Kawabata
Yuuki Kondo vs. Sara Boyd
Yuuki Kondo
WINNER
Sara Boyd