Shooto - The Way of Shooto 2: Like a Tiger, Like a Dragon


Shooto - The Way of Shooto 2: Like a Tiger, Like a Dragon - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 22, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Satoshi Inaba vs. Kensuke Nakamura
Satoshi Inaba
Kensuke Nakamura
Tomokazu Sato vs. Shuichiro Okumura
Tomokazu Sato
WINNER
Shuichiro Okumura
Yoshinori Suzuki vs. Fumihiko Kawamura
Yoshinori Suzuki
WINNER
Fumihiko Kawamura
Kosuke Suzuki vs. Yoshiyuki Takano
Kosuke Suzuki
WINNER
Yoshiyuki Takano
Paulo Milano vs. Hisaki Hiraishi
Paulo Milano
Hisaki Hiraishi
Katsuya Toida vs. Yusuke Yachi
Katsuya Toida
WINNER
Yusuke Yachi
Yuki Shojo vs. Jesse Taitano
Yuki Shojo
WINNER
Jesse Taitano
Yoichiro Sato vs. Kang Jung-min
Yoichiro Sato
WINNER
Kang Jung-Min
Shuichiro Katsumura vs. Masakatsu Ueda
Shuichiro Katsumura
WINNER
Masakatsu Ueda