Professional Shooting Vol.19


Professional Shooting Vol.19 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 23, 1992 in , Tokyo JPN


Kenji Ogusu vs. Yoshiaki Murai
Kenji Ogusu
WINNER
Yoshiaki Murai
Mamoru Ohkouchi vs. Tadashi Murakami
Mamoru Ohkouchi
WINNER
Tadashi Murakami
Suguru Shigeno vs. Hiroaki Matsutani
Suguru Shigeno
WINNER
Hiroaki Matsutani
Takashi Ishizaki vs. Masato Suzuki
Takashi Ishizaki
WINNER
Masato Suzuki
Naoki Sakurada vs. Tomohiro Tanaka
Naoki Sakurada
WINNER
Tomohiro Tanaka
Noboru Asahi vs. Kenichi Tanaka  
Noboru Asahi
Kenichi Tanaka
Kenji Kawaguchi vs. Manabu Yamada  
Kenji Kawaguchi
WINNER 
Manabu Yamada