Greatest Common Multiple: Cage Force EX Eastern Bound


Greatest Common Multiple: Cage Force EX Eastern Bound - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 27, 2007 in Tokyo, Tokyo JPN


Hayato Shimizu vs. Hirokazu Nishimura
Hayato Shimizu
WINNER
Hirokazu Nishimura
Satoshi Nishino vs. Koji Yoshida
Satoshi Nishino
Koji Yoshida
Yukiya Naito vs. Makoto Kawawa
Yukiya Naito
WINNER
Makoto Kawawa
Naoji Mikoshiba vs. Keitaro Maeda
Naoji Mikoshiba
WINNER
Keitaro Maeda
Tetsuo Seto vs. Hideki Miyatani
Tetsuo Seto
WINNER
Hideki Miyatani
Toshikazu Iseno vs. Yoshinori Ikeda
Toshikazu Iseno
WINNER
Yoshinori Ikeda
Taiyo Nakahara vs. Kim In Seok
Taiyo Nakahara
WINNER
Kim In Seok
Yoshiyuki Yoshida vs. Matt Cain
Yoshiyuki Yoshida
WINNER
Matt Cain
Dan Hardy vs. Daizo Ishige
Dan Hardy
WINNER
Daizo Ishige