Pancrase: Breakthrough 1


Pancrase: Breakthrough 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 19, 1999 in Tokyo, JPN


Kosei Kubota vs. Minoru Toyonaga
Kosei Kubota
WINNER
Minoru Toyonaga
Ikuhisa Minowa vs. Daisuke Watanabe
Ikuhisa Minowa
WINNER
Daisuke Watanabe
Takafumi Ito vs. Katsuomi Inagaki
Takafumi Ito
WINNER
Katsuomi Inagaki
Manabu Yamada vs. David Moore
Manabu Yamada
WINNER
David Moore
Osami Shibuya vs. Leon Dijk
Osami Shibuya
WINNER
Leon Dijk
Yuki Kondo vs. Satoshi Hasegawa
Yuki Kondo
WINNER
Satoshi Hasegawa
Jason Delucia vs. Kiuma Kunioku
Jason DeLucia
WINNER
Kiuma Kunioku