Pancrase: 2006 Neo Blood Tournament, Semi-Final


Pancrase: 2006 Neo Blood Tournament, Semi-Final - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 2, 2006 in Tokyo, JPN


Yuichi Miyagi vs. Motoki Takahashi
Yuichi Miyagi
WINNER
Motoki Takahashi
Jinzaburo Yonezawa vs. Atsuo Hirano
Jinzaburo Yonezawa
WINNER
Atsuo Hirano
Tatsuya So vs. Masaki Yanagisawa
Tatsuya So
WINNER
Masaki Yanagisawa
Ryusuke Uemura vs. Takashi Hasegawa
Ryusuke Uemura
WINNER
Takashi Hasegawa
Eriya Matsuda vs. Mitsuo Matsumoto
Eriya Matsuda
WINNER
Mitsuo Matsumoto
Tashiro Nishiuchi vs. Taku Aramaki
Tashiro Nishiuchi
WINNER
Taku Aramaki
Shinya Kumazawa vs. Toshi
Shinya Kumazawa
WINNER
 Toshi
Asaki Honda vs. Yohei Ota
Asaki Honda
WINNER
Yohei Ota
Sumio Koyano vs. Mike Molina
Sumio Koyano
WINNER
Mike Molina
Ryo Kawamura vs. Yuta Watanabe
Ryo Kawamura
WINNER
Yuta Watanabe