Shield and Sword


Shield and Sword - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 23, 2012 in Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod RUS


Evgeny Lazukov vs. Vitaliy Panteleev
Evgeny Lazukov
WINNER
Vitaliy Panteleev
Maxim Rozhkov vs. Maxim Guzovskiy
Maxim Rozhkov
WINNER
Maxim Guzovskiy
Maxim Futin vs. Denis Polekhin
Maxim Futin
WINNER
Denis Polekhin
Oleg Borisov vs. Eldar Gusmanov
Oleg Borisov
WINNER
Eldar Gusmanov
Sergei Yakovlev vs. Yuri Grigoryan
Sergei Yakovlev
WINNER
Yuri Grigoryan
Igor Savelyev vs. Ilya Malykov
Igor Savelyev
WINNER
Ilya Malykov
Vyacheslav Vasilevsky vs. Yuri Kalminin
Vyacheslav Vasilevsky
WINNER
Yuri Kalminin