Oplot Challenge 1


Oplot Challenge 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 25, 2012 in Kharkov, Kharkov UKR


Evgeny Fomenko vs. Ivan Raul
Evgeny Fomenko
WINNER
Ivan Raul
Alexei Stoyan vs. Pavel Ponomaremko
Alexei Stoyan
WINNER
Pavel Ponomaremko
Alexander Shabliy vs. Abudokar Dukarey
Alexander Shabliy
WINNER
Abudokar Dukarey
Mikhail Kolobegov vs. Jan Zdansky
Mikhail Kolobegov
WINNER
Jan Zdansky
Dovletdzhan Yagshimiradov vs. Rudolf Kriz
Dovletdzhan Yagshimiradov
Rudolf Kriz
Alyona Rassohyna vs. Risalat Mingbatyrova
Alyona Rassohyna
WINNER
Risalat Mingbatyrova
Artak Nazaryan vs. Ardi Mukhoyan
Artak Nazaryan
WINNER
Ardi Mukhoyan
Martin Burkot vs. Vyacheslav Kozik
Martin Burkot
WINNER
Vyacheslav Kozik
Iftikhor Arbobov vs. Yves Landu
Iftikhor Arbobov
WINNER
Yves Landu
Mariusz Radziszewski vs. Alexander Butenko
Mariusz Radziszewski
Alexander Butenko
Konstantin Gluhov vs. Viktor Matviychuk
Konstantin Gluhov
WINNER
Viktor Matviychuk
Aleksei Oleinik vs. Sergey Terezimov
Aleksei Oleinik
WINNER
Sergey Terezimov