Pancrase: Spirit 2


Pancrase: Spirit 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 17, 2002 in Osaka, JPN


Hideo Tokoro vs. Miki Shida
Hideo Tokoro
Miki Shida
Kenji Arai vs. Takaku Fuke
Kenji Arai
WINNER
Takaku Fuke
Hikaru Sato vs. Kazuki Okubo
Hikaru Sato
WINNER
Kazuki Okubo
Kosei Kubota vs. Daisuke Watanabe
Kosei Kubota
Daisuke Watanabe
Kazuo Misaki vs. Ryuki Ueyama
Kazuo Misaki
WINNER
Ryuki Ueyama
Yuki Kondo vs. Eiji Ishikawa
Yuki Kondo
WINNER
Eiji Ishikawa