Shooto - Border Season 2 Vibration


Shooto - Border Season 2 Vibration - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 28, 2010 in Hirano, Osaka JPN


Bunpei Umezono vs. Tomoya Suzuki
Bunpei Umezono
WINNER
Tomoya Suzuki
Masayoshi Kato vs. Takahiro Kohori
Masayoshi Kato
WINNER
Takahiro Kohori
Tadaaki Yamamoto vs. Toshio Mitani
Tadaaki Yamamoto
WINNER
Toshio Mitani
Ryuichiro Sumimura vs. Yoshiaki Masuda
Ryuichiro Sumimura
WINNER
Yoshiaki Masuda
Hiroshige Tanaka vs. Tsuneo Kimura
Hiroshige Tanaka
WINNER
Tsuneo Kimura
Kentaro Watanabe vs. Ichaku Murata
Kentaro Watanabe
WINNER
Ichaku Murata
Daisuke Sugie vs. Yukinari Tamura
Daisuke Sugie
WINNER
Yukinari Tamura
Noboru Tahara vs. Junji Ikoma
Noboru Tahara
WINNER
Junji Ikoma