Shooto: To the Top Vol.10


Shooto: To the Top Vol.10 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 25, 2001 in , Tokyo JPN


Naoki Matsushita vs. Kenichiro Togashi
Naoki Matsushita
Kenichiro Togashi
Masakazu Kuramochi vs. Takuhito Hida
Masakazu Kuramochi
WINNER
Takuhito Hida
Homare Kuboyama vs. Tomohiro Hashi
Homare Kuboyama
WINNER
Tomohiro Hashi
Masato Fujiwara vs. Koji Takeuchi
Masato Fujiwara
WINNER
Koji Takeuchi
Hiroyuki Abe vs. Kazuhiro Inoue
Hiroyuki Abe
WINNER
Kazuhiro Inoue
Kentaro Imaizumi vs. Takeyasu Hirono
Kentaro Imaizumi
WINNER
Takeyasu Hirono
Izuru Takeuchi vs. Martijn De Jong
Izuru Takeuchi
WINNER
Martijn de Jong
Masahiro Oishi vs. Mamoru Yamaguchi  
Masahiro Oishi
WINNER 
Mamoru Yamaguchi