Shooto: Gig East Vol.2


Shooto: Gig East Vol.2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 22, 2001 in , Tokyo JPN


Seiji Koduka vs. Yoshihiro Fujita
Seiji Koduka
WINNER
Yoshihiro Fujita
Tatsuya Kawajiri vs. Yohei Suzuki
Tatsuya Kawajiri
WINNER
Yohei Suzuki
Masato Fujiwara vs. Daisuke Sugie
Masato Fujiwara
Daisuke Sugie
Daiji Takahashi vs. Hiroshi Umemura
Daiji Takahashi
WINNER
Hiroshi Umemura
Takayuki Ohkouchi vs. Tomonori Ohara
Takayuki Ohkouchi
WINNER
Tomonori Ohara