Pancrase: 2006 Neo Blood Tournament


Pancrase: 2006 Neo Blood Tournament - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 19, 2006 in Tokyo, JPN


Takashi Hasegawa vs. Daisuke Oishi
Takashi Hasegawa
WINNER
Daisuke Oishi
Kenichi Matsuo vs. Yo Saito
Kenichi Matsuo
WINNER
Yo Saito
Shigeyuki Uchiyama vs. Takeru Komyoji
Shigeyuki Uchiyama
WINNER
Takeru Komyoji
Tatsuya So vs. Hirokazu Nishimura
Tatsuya So
WINNER
Hirokazu Nishimura
Shoji vs. Seigo Inoue
 Shoji
WINNER
Seigo Inoue
Junichi Ota vs. Kenichi Ito
Junichi Ota
WINNER
Kenichi Ito
Taku Aramaki vs. Takashi Nomiya
Taku Aramaki
WINNER
Takashi Nomiya
Hirotoshi Saito vs. Kenta Okuyama
Hirotoshi Saito
WINNER
Kenta Okuyama
Satoru Takadaya vs. Tora
Satoru Takadaya
WINNER
 Tora
Toraji vs. Naoki Miyamoto
 Toraji
WINNER
Naoki Miyamoto
Masashi Takeda vs. Luiz Luiz
Masashi Takeda
WINNER
Luiz Luiz
Shinya Kumazawa vs. Manabu Chujo
Shinya Kumazawa
WINNER
Manabu Chujo
Takashi Hasegawa vs. Kenichi Matsuo
Takashi Hasegawa
WINNER
Kenichi Matsuo
Tatsuya So vs. Shigeyuki Uchiyama
Tatsuya So
WINNER
Shigeyuki Uchiyama
Taku Aramaki vs. Hirotoshi Saito
Taku Aramaki
WINNER
Hirotoshi Saito
Satoru Takadaya vs. Toraji
Satoru Takadaya
WINNER
 Toraji
Shinya Kumazawa vs. Masashi Takeda
Shinya Kumazawa
WINNER
Masashi Takeda
Taku Aramaki vs. Junichi Ota
Taku Aramaki
WINNER
Junichi Ota
Shinya Kumazawa vs. Satoru Takadaya
Shinya Kumazawa
WINNER
Satoru Takadaya
Masaki Yanagisawa vs. Yukito
Masaki Yanagisawa
WINNER
 Yukito
Ryusuke Uemura vs. Kenta Nakayama
Ryusuke Uemura
WINNER
Kenta Nakayama
Eriya Matsuda vs. Takaichi Hirayama
Eriya Matsuda
WINNER
Takaichi Hirayama
Tashiro Nishiuchi vs. Minoru Chujo
Tashiro Nishiuchi
WINNER
Minoru Chujo
Mitsuo Matsumoto vs. Yuichi Ikari
Mitsuo Matsumoto
WINNER
Yuichi Ikari