Greatest Common Multiple: Cage Force

Mar 17, 2007 12:00 AM
, JPN


Yoshiyuki Yoshida vs. Katsuya Inoue
Yoshiyuki Yoshida
WINNER
Katsuya Inoue
Wataru Takahashi vs. Kim In Seok
Wataru Takahashi
WINNER
Kim In Seok
Tomonari Kanomata vs. Jacob Sidic
Tomonari Kanomata
WINNER
Jacob Sidic
Artur Oumakhanov vs. Kaynan Kaku
Artur Oumakhanov
WINNER
Kaynan Kaku
Eiji Mitsuoka vs. Brian Cobb
Eiji Mitsuoka
WINNER
Brian Cobb
Koutetsu Boku vs. Jarkko Latomaki
Koutetsu Boku
WINNER
Jarkko Latomaki
Akira Kikuchi vs. Jared Rollins
Akira Kikuchi
WINNER
Jared Rollins
Hidetaka Monma vs. Janne Tulirinta
Hidetaka Monma
WINNER
Janne Tulirinta