Pancrase: 2007 Rising Tour 3

Mar 18, 2007 12:00 AM
, JPN


Asaki Honda vs. Seiki Ryo
Asaki Honda
Seiki Ryo
Yuji Hoshino vs. Shoji
Yuji Hoshino
WINNER
Shoji
Eriya Matsuda vs. Takumi Yano
Eriya Matsuda
WINNER
Takumi Yano
Dj Taiki vs. Kentaro Imaizumi
DJ Taiki
WINNER
Kentaro Imaizumi
Alavutdin Gadzhiev vs. Ichiro Kanai
Alavutdin Gadzhiev
WINNER
Ichiro Kanai
Ryo Kawamura vs. Hiromitsu Kanehara
Ryo Kawamura
WINNER
Hiromitsu Kanehara