Shooto - Shooting Disco 12: Stand By Me


Shooto - Shooting Disco 12: Stand By Me - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 6, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Kosuke Suzuki vs. Hiroaki Ijima
Kosuke Suzuki
WINNER
Hiroaki Ijima
Yuya Kaneuchi vs. Keiji Koizumi
Yuya Kaneuchi
WINNER
Keiji Koizumi
Takafumi Ato vs. Takahiro Kohori
Takafumi Ato
WINNER
Takahiro Kohori
Yoshinori Suzuki vs. Yoshikazu Fujiishi
Yoshinori Suzuki
Yoshikazu Fujiishi
Yoshifumi Nakamura vs. Satoshi Inaba
Yoshifumi Nakamura
WINNER
Satoshi Inaba
Yusuke Sato vs. Takehiro Ishii
Yusuke Sato
WINNER
Takehiro Ishii
Hisaki Hiraishi vs. Shinobu Miura
Hisaki Hiraishi
WINNER
Shinobu Miura
Yuta Nezu vs. Keita Kono
Yuta Nezu
WINNER
Keita Kono
Masaki Yanagisawa vs. Komei Okada
Masaki Yanagisawa
WINNER
Komei Okada
Teruyuki Matsumoto vs. So Tazawa
Teruyuki Matsumoto
WINNER
So Tazawa