Shooto: The Rookie Tournament 2007 Finals


Shooto: The Rookie Tournament 2007 Finals - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 8, 2007 in , Tokyo JPN


Hiroki Sato vs. Takaaki Ohban
Hiroki Sato
WINNER
Takaaki Ohban
Kenji Hosoya vs. Tatsuro Kamei
Kenji Hosoya
WINNER
Tatsuro Kamei
Kazuhiro Ito vs. Tomonori Taniguchi
Kazuhiro Ito
WINNER
Tomonori Taniguchi
Hiroyuki Ikeda vs. Hiroyuki Abe
Hiroyuki Ikeda
WINNER
Hiroyuki Abe
Hiromasa Ougikubo vs. Yasuhiro Kanayama
Hiromasa Ougikubo
WINNER
Yasuhiro Kanayama
Akihiro Yamazaki vs. Tomokazu Yuasa
Akihiro Yamazaki
WINNER
Tomokazu Yuasa
Paulo Milano vs. Hiroaki Okada
Paulo Milano
WINNER
Hiroaki Okada
Taisuke Okuno vs. Hirosumi Sugiura
Taisuke Okuno
WINNER
Hirosumi Sugiura
Masakatsu Ueda vs. Tetsu Suzuki
Masakatsu Ueda
WINNER
Tetsu Suzuki