Shooto - Gig Tokyo 2


Shooto - Gig Tokyo 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 19, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Issei Tamura vs. Hayate Usui
Issei Tamura
WINNER
Hayate Usui
Daisuke Ishizawa vs. Sakae Kasuya
Daisuke Ishizawa
WINNER
Sakae Kasuya
Toshimichi Akagi vs. Fumihiro Kitahara
Toshimichi Akagi
Fumihiro Kitahara
Junji Ito vs. Kenichi Sawada
Junji Ito
WINNER
Kenichi Sawada
Yuta Nezu vs. Masato Sannai
Yuta Nezu
WINNER
Masato Sannai
Haruo Ochi vs. Seiji Akao
Haruo Ochi
WINNER
Seiji Akao
Tomokazu Sato vs. Atsushi Mochizuki
Tomokazu Sato
WINNER
Atsushi Mochizuki