Professional Shooto JAPAN 2005


Professional Shooto JAPAN 2005 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 11, 2005 in , Tokyo JPN


Ryuhei Sato vs. Yoshinori Ashikawa
Ryuhei Sato
WINNER
Yoshinori Ashikawa
Tenkei Oda vs. Keisuke Yamada
Tenkei Oda
WINNER
Keisuke Yamada
Hideki Kadowaki vs. Akitoshi Tamura
Hideki Kadowaki
WINNER
Akitoshi Tamura
Takeshi Inoue vs. Jin Kazeta
Takeshi Inoue
WINNER
Jin Kazeta
Rumina Sato vs. Makoto Ishikawa  
Rumina Sato
WINNER 
Makoto Ishikawa
Alexandre Nogueira vs. Joao Roque  
Alexandre Nogueira
WINNER 
Joao Roque