Tournament of Real Men 11


Tournament of Real Men 11 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 22, 2005 in Yekaterinburg, Yekaterinburg RUS


Ardak Nazarov vs. Faridun Bortov
Ardak Nazarov
WINNER
Faridun Bortov
Arsen Temirkhanov vs. Alaaeddin Chahin
Arsen Temirkhanov
WINNER
Alaaeddin Chahin
Tamaz Chertokoyev vs. Vardgez Dzhenadyan
Tamaz Chertokoyev
WINNER
Vardgez Dzhenadyan
Sergey Naumov vs. Azad Asgarov
Sergey Naumov
WINNER
Azad Asgarov
Andrey Ignatov vs. Hany Sobhy
Andrey Ignatov
WINNER
Hany Sobhy
Konstantin Uriadov vs. Zamirbek Syrgabayev
Konstantin Uriadov
WINNER
Zamirbek Syrgabayev
Alexander Timonov vs. Ruvshanbeck Ashimov
Alexander Timonov
WINNER
Ruvshanbeck Ashimov