M-1 Mix- Fight: International Mix Fight


M-1 Mix- Fight: International Mix Fight - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 17, 2006 in , RUS


Yunus Evloev vs. Vladimir Rudakov
Yunus Evloev
WINNER
Vladimir Rudakov
Dmitry Shovenko vs. Rustam Kuraev
Dmitry Shovenko
WINNER
Rustam Kuraev
Sergei Bal vs. Ibragim Akuev
Sergei Bal
WINNER
Ibragim Akuev
Said Khalilov vs. Artur Korchemny
Said Khalilov
WINNER
Artur Korchemny
Alexander Chizhov vs. Victor Evgrafov
Alexander Chizhov
WINNER
Victor Evgrafov
Bendy Casimir vs. Amir Shankhalov
Bendy Casimir
Amir Shankhalov
Vladislav Kiselev vs. Brian Maulany
Vladislav Kiselev
WINNER
Brian Maulany
Karl Amoussou vs. Alexander Yakovlev
Karl Amoussou
WINNER
Alexander Yakovlev
Christian M'pumbu vs. Sergey Mukhamedshin
Christian M'Pumbu
WINNER
Sergey Mukhamedshin
Maxim Serenko vs. Nick Struve
Maxim Serenko
WINNER
Nick Struve