Shooto: Professional Shooto JAPAN 2002


Shooto: Professional Shooto JAPAN 2002 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 15, 2002 in , Tokyo JPN


Tomonari Kanomata vs. Nobuhiro Obiya
Tomonari Kanomata
Nobuhiro Obiya
Hiroaki Okada vs. Kentaro Maeda
Hiroaki Okada
WINNER
Kentaro Maeda
Hatsu Hioki vs. Eddie Button
Hatsu Hioki
WINNER
Eddie Button
Yoichi Fukumoto vs. Rhett Anthony
Yoichi Fukumoto
WINNER
Rhett Anthony
Yasuhiro Urushitani vs. Masatoshi Abe
Yasuhiro Urushitani
WINNER
Masatoshi Abe
Hideki Kadowaki vs. Hiroshi Komatsu
Hideki Kadowaki
WINNER
Hiroshi Komatsu
Kuniyoshi Hironaka vs. Yasuyuki Tokuoka
Kuniyoshi Hironaka
WINNER
Yasuyuki Tokuoka
Shuichiro Katsumura vs. Alfonso Alcaraz
Shuichiro Katsumura
WINNER
Alfonso Alcaraz
Rumina Sato vs. Takumi Nakayama
Rumina Sato
Takumi Nakayama