Greatest Common Multiple: Cross Section 3


Greatest Common Multiple: Cross Section 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 12, 2004 in Tokyo, JPN


Backas Hatori vs. Chuhiro Tsutsui
Backas Hatori
WINNER
Chuhiro Tsutsui
Akiko Naito vs. Naomi Oshida
Akiko Naito
WINNER
Naomi Oshida
Takayo Hashi vs. Yumiko Sugimoto
Takayo Hashi
WINNER
Yumiko Sugimoto
Masako Yoshida vs. Akiko Inoue
Masako Yoshida
WINNER
Akiko Inoue
Naoko Omuro vs. Kazumi Kaneko
Naoko Omuro
WINNER
Kazumi Kaneko
Hiromi Matsumoto vs. Misaki Takimoto
Hiromi Matsumoto
WINNER
Misaki Takimoto
Kazue Matake vs. Hatsuyo Okuda
Kazue Matake
WINNER
Hatsuyo Okuda