DEEP: clubDEEP Tokyo


DEEP: clubDEEP Tokyo - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 15, 2007 in Tokyo, Tokyo JPN


Yoshiki Ishida vs. Takeshi Sato
Yoshiki Ishida
WINNER
Takeshi Sato
Seigo Inoue vs. Norimasa Iwasaki
Seigo Inoue
WINNER
Norimasa Iwasaki
Mako Dragon vs. Atsushi Atsushi
Mako Dragon
WINNER
Atsushi Atsushi
Hiroshi Nakano vs. Toshiaki Saiki
Hiroshi Nakano
WINNER
Toshiaki Saiki
Yoshiyuki Nakanishi vs. Mamoru Nakamura
Yoshiyuki Nakanishi
WINNER
Mamoru Nakamura
Tsuneyoshi Kashimura vs. Noboru Onishi
Tsuneyoshi Kashimura
Noboru Onishi
Tomoya Miyashita vs. Satsuma Takeda
Tomoya Miyashita
WINNER
Satsuma Takeda
Tomohiko Hori vs. Isao Terada
Tomohiko Hori
WINNER
Isao Terada
Kosuke Umeda vs. Takahiro Kajita
Kosuke Umeda
WINNER
Takahiro Kajita
Ryuhei Sato vs. Kosei Kubota
Ryuhei Sato
WINNER
Kosei Kubota