Pancrase: 2005 Spiral Tour 8


Pancrase: 2005 Spiral Tour 8 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 2, 2005 in Kanagawa, JPN


Yukito vs. Yo Saito
 Yukito
WINNER
Yo Saito
Taku Aramaki vs. Kenichi Ito
Taku Aramaki
Kenichi Ito
Tora vs. Masaki Tsuchii
 Tora
WINNER
Masaki Tsuchii
Yoshiki Takahashi vs. Kestutis Arbocius
Yoshiki Takahashi
WINNER
Kestutis Arbocius
Aslan Dzeboev vs. Masayuki Kono
Aslan Dzeboev
WINNER
Masayuki Kono
Poai Suganuma vs. Hikaru Sato
Poai Suganuma
WINNER
Hikaru Sato
Hideki Tadao vs. Yuji Sakuragi
Hideki Tadao
WINNER
Yuji Sakuragi
Satoru Kitaoka vs. Carlos Condit
Satoru Kitaoka
WINNER
Carlos Condit
Mike Kyle vs. Tsuyoshi Kosaka
Mike Kyle
WINNER
Tsuyoshi Kosaka
Yuki Kondo vs. Hiromitsu Kanehara
Yuki Kondo
WINNER
Hiromitsu Kanehara