Wolf Fighting Club: Bonga Total Games


Wolf Fighting Club: Bonga Total Games - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 22, 2008 in Lviv, Lviv UKR


Vasily Novikov vs. Evgeny Fomenko
Vasily Novikov
WINNER
Evgeny Fomenko
Alexander Sitalo vs. Roman Savochka
Alexander Sitalo
WINNER
Roman Savochka
Sergey Guzev vs. Gela Getsadze
Sergey Guzev
WINNER
Gela Getsadze
Vladimir Yushko vs. Alexey Efimenko
Vladimir Yushko
WINNER
Alexey Efimenko
Evgeniy Olentsevich vs. Aleksandr Kubovitch
Evgeniy Olentsevich
WINNER
Aleksandr Kubovitch
Andrey Reznik vs. Vladimir Ermolajev
Andrey Reznik
WINNER
Vladimir Ermolajev
Vasily Novikov vs. Artyom Akopyan
Vasily Novikov
WINNER
Artyom Akopyan
Evgeny Fomenko vs. Dmitriy Budilovskiy
Evgeny Fomenko
WINNER
Dmitriy Budilovskiy