Shooto: Gig'97


Shooto: Gig'97 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 25, 1997 in , Tokyo JPN


Caol Uno vs. Yuzo Tateishi
Caol Uno
WINNER
Yuzo Tateishi
Kimihito Nonaka vs. Kenzi Daikanyama
Kimihito Nonaka
WINNER
Kenzi Daikanyama
Hayato Sakurai vs. Hiroyuki Kojima
Hayato Sakurai
WINNER
Hiroyuki Kojima
Masahiro Oishi vs. Yoshiyuki Takayama
Masahiro Oishi
WINNER
Yoshiyuki Takayama
Tetsuji Kato vs. Masato Fujiwara
Tetsuji Kato
WINNER
Masato Fujiwara
Akihiro Gono vs. Jutaro Nakao
Akihiro Gono
Jutaro Nakao