Shooto: The Rookie Tournament 2003 Final


Shooto: The Rookie Tournament 2003 Final - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 25, 2003 in , Tokyo JPN


Daniel Weichel vs. J-taro Takita
Daniel Weichel
WINNER
J-Taro Takita
Yutaka Tetsuka vs. Kenichi Sawada
Yutaka Tetsuka
WINNER
Kenichi Sawada
Keisuke Yamada vs. Hayate Usui
Keisuke Yamada
WINNER
Hayate Usui
Takashi Ouchi vs. Mario Stapel
Takashi Ouchi
WINNER
Mario Stapel
Akihiko Adachi vs. Katsuhiko Ochiai
Akihiko Adachi
Katsuhiko Ochiai
Yasuhiro Akagi vs. Hiro
Yasuhiro Akagi
WINNER
Hiro
Yoichi Fukumoto vs. Hiroaki Okada
Yoichi Fukumoto
WINNER
Hiroaki Okada
Akitoshi Hokazono vs. Yohei Mikami
Akitoshi Hokazono
WINNER
Yohei Mikami