Smack Girl: F 2005

Oct 15, 2005 12:00 AM
Tokyo, JPN


Tachikawa Yui vs. Kayoko Watanabe
Tachikawa Yui
WINNER
Kayoko Watanabe
Kazuna Moroboshi vs. Ayako Sato
Kazuna Moroboshi
WINNER
Ayako Sato
Yukiko Seki vs. Motoko Hamada
Yukiko Seki
WINNER
Motoko Hamada
Masako Yoshida vs. Yasuko Tamada
Masako Yoshida
WINNER
Yasuko Tamada
Kyoko Takabayashi vs. Ayumi Saito
Kyoko Takabayashi
WINNER
Ayumi Saito
Hitomi Hiraiwa vs. Asako Saioka
Hitomi Hiraiwa
WINNER
Asako Saioka