Shootor's Legacy 1


Shootor's Legacy 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 10, 2011 in , Tokyo JPN


Yoshihiro Koyama vs. Shinji Sasaki  
Yoshihiro Koyama
WINNER 
Shinji Sasaki
Taiki Tsuchiya vs. Tony Hervey
Taiki Tsuchiya
WINNER
Tony Hervey
Yusuke Endo vs. Daisuke Sugie
Yusuke Endo
WINNER
Daisuke Sugie
Masakatsu Ueda vs. Ralph Acosta
Masakatsu Ueda
WINNER
Ralph Acosta
Kotetsu Boku vs. Yukinari Tamura
Kotetsu Boku
WINNER
Yukinari Tamura
Shinichi Hanawa vs. Toshimichi Akagi
Shinichi Hanawa
WINNER
Toshimichi Akagi
Koji Matsumoto vs. Norio Tokuhisa
Koji Matsumoto
WINNER
Norio Tokuhisa
Koji Nishioka vs. Daisuke Hoshino
Koji Nishioka
WINNER
Daisuke Hoshino
Hiroshi Osato vs. Takeshi Saito
Hiroshi Osato
Takeshi Saito
Chuji Kato vs. Kensuke Nakamura
Chuji Kato
Kensuke Nakamura
Takuya Ogura vs. Satoshi Kogure
Takuya Ogura
WINNER
Satoshi Kogure
Shinichi Yoshioka vs. Hiroshi Nakamura
Shinichi Yoshioka
WINNER
Hiroshi Nakamura