Deep - Tokyo Impact: Wave 4


Deep - Tokyo Impact: Wave 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 30, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Daisuke Endo vs. Hiroyuki Kobayashi
Daisuke Endo
Hiroyuki Kobayashi
Yutaka Kobayashi vs. Hidetora Hidetora
Yutaka Kobayashi
WINNER
Hidetora Hidetora
Luke Mori vs. Kenji Nagai
Luke Mori
WINNER
Kenji Nagai
Takashige Hirukawa vs. Takahiro Yoshida
Takashige Hirukawa
Takahiro Yoshida
Shotaro Kanada vs. Makoto Dochi
Shotaro Kanada
WINNER
Makoto Dochi
Keiji Sakuta vs. Takashi Ito
Keiji Sakuta
WINNER
Takashi Ito
Makoto Sato vs. So Matsumoto
Makoto Sato
WINNER
So Matsumoto
Kanho Ryu vs. Yoichiro Toriyama
Kanho Ryu
WINNER
Yoichiro Toriyama
Masakazu Taguchi vs. Yusuke Kanaeda
Masakazu Taguchi
WINNER
Yusuke Kanaeda