Shooto: Professional Shooto in Kobe


Shooto: Professional Shooto in Kobe - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 11, 2002 in , Hyogo JPN


Akira Kibe vs. Akitoshi Hokazono
Akira Kibe
Akitoshi Hokazono
Masashi Kameda vs. Masanori Sugatani
Masashi Kameda
WINNER
Masanori Sugatani
Yasuyuki Tokuoka vs. Hirofumi Hara
Yasuyuki Tokuoka
WINNER
Hirofumi Hara
Tsutomu Shiiki vs. Naoki Matsushita
Tsutomu Shiiki
Naoki Matsushita
Masaya Inoue vs. Kaichi Tsuji
Masaya Inoue
WINNER
Kaichi Tsuji
Takuya Wada vs. Seichi Ikemoto
Takuya Wada
WINNER
Seichi Ikemoto
Dokonjonosuke Mishima vs. Ben Thomas
Dokonjonosuke Mishima
WINNER
Ben Thomas