Pancrase: Proof 1


Pancrase: Proof 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 4, 2001 in Tokyo, JPN


Sen Nakadai vs. Kazuhito Kikuchi
Sen Nakadai
WINNER
Kazuhito Kikuchi
Yoshiki Takahashi vs. Mitsuyoshi Sato
Yoshiki Takahashi
WINNER
Mitsuyoshi Sato
Yuki Sasaki vs. Daisuke Watanabe
Yuki Sasaki
WINNER
Daisuke Watanabe
Yuki Kondo vs. Eiji Ishikawa
Yuki Kondo
WINNER
Eiji Ishikawa
Osami Shibuya vs. Ian Freeman
Osami Shibuya
WINNER
Ian Freeman
Sanae Kikuta vs. Alex Stiebling
Sanae Kikuta
Alex Stiebling