Shooto - Rookie Tournament 2011 Final


Shooto - Rookie Tournament 2011 Final - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 18, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Yuki Okano vs. Gota Yamashita
Yuki Okano
WINNER
Gota Yamashita
Jun Nakamura vs. Akihito Sasao
Jun Nakamura
WINNER
Akihito Sasao
Yuya Shibata vs. Hiroshi Osato
Yuya Shibata
WINNER
Hiroshi Osato
Yusuke Kasuya vs. Nobumitsu Osawa
Yusuke Kasuya
WINNER
Nobumitsu Osawa
Yoshifumi Nakamura vs. Chuji Kato
Yoshifumi Nakamura
Chuji Kato
Michinori Tanaka vs. Teruto Ishihara
Michinori Tanaka
WINNER
Teruto Ishihara
Yusuke Yachi vs. Kazuhiro Ito
Yusuke Yachi
WINNER
Kazuhiro Ito
Tadaaki Yamamoto vs. Katsuya Murofushi
Tadaaki Yamamoto
WINNER
Katsuya Murofushi
Shinya Murofushi vs. Masayoshi Kato
Shinya Murofushi
WINNER
Masayoshi Kato