Pancrase: Hybrid 6


Pancrase: Hybrid 6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 7, 2003 in Tokyo, JPN


Miki Shida vs. Yoshinobu Ohta
Miki Shida
WINNER
Yoshinobu Ohta
Masahito Wachi vs. Reiji Shimabukuro
Masahito Wachi
WINNER
Reiji Shimabukuro
Ichiro Kanai vs. Shinpei Sotoyama
Ichiro Kanai
Shinpei Sotoyama
Minoru Ozawa vs. Takahito Iida
Minoru Ozawa
WINNER
Takahito Iida
Hideki Tadao vs. Jun Ishii
Hideki Tadao
WINNER
Jun Ishii
Kenichi Serizawa vs. Takuya Wada
Kenichi Serizawa
Takuya Wada
Izuru Takeuchi vs. Kosei Kubota
Izuru Takeuchi
WINNER
Kosei Kubota
Nilson De Castro vs. Keiichiro Yamamiya
Nilson de Castro
WINNER
Keiichiro Yamamiya