Pancrase: 2007 Rising Tour


Pancrase: 2007 Rising Tour - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 30, 2007 in , JPN


Fabio Silva vs. Ryo Kawamura
Fabio Silva
WINNER
Ryo Kawamura
Assuerio Silva vs. Tatsuya Mizuno
Assuerio Silva
WINNER
Tatsuya Mizuno
Katsuya Inoue vs. Koji Oishi
Katsuya Inoue
WINNER
Koji Oishi
Eriya Matsuda vs. Kenji Arai
Eriya Matsuda
WINNER
Kenji Arai
Dj Taiki vs. Jameel Massouh
DJ Taiki
WINNER
Jameel Massouh
Ichiro Kanai vs. Kozo Urita
Ichiro Kanai
WINNER
Kozo Urita
Daichi Fujiwara vs. Yukito
Daichi Fujiwara
WINNER
Yukito
Michihisa Asano vs. Yuki Yamazawa
Michihisa Asano
WINNER
Yuki Yamazawa
Koji Yoshimoto vs. Takashi Hasegawa
Koji Yoshimoto
WINNER
Takashi Hasegawa