Shooto: Back to Our Roots 3


Shooto: Back to Our Roots 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 18, 2007 in Tokyo, Tokyo JPN


Naohiro Mizuno vs. Yoshiki Noguchi
Naohiro Mizuno
WINNER
Yoshiki Noguchi
Hidekazu Asakura vs. Masakazu Taguchi
Hidekazu Asakura
WINNER
Masakazu Taguchi
Michiyuki Ishibashi vs. Kunio Nakajima
Michiyuki Ishibashi
WINNER
Kunio Nakajima
Masashi Yozen vs. Akihiko Adachi
Masashi Yozen
WINNER
Akihiko Adachi
Shinya Murofushi vs. Kenichi Sawada
Shinya Murofushi
Kenichi Sawada
Hayate Usui vs. Eiji Murayama
Hayate Usui
WINNER
Eiji Murayama
Masatoshi Abe vs. Daniel Otero
Masatoshi Abe
WINNER
Daniel Otero
Koetsu Okazaki vs. Atsushi Yamamoto
Koetsu Okazaki
WINNER
Atsushi Yamamoto
Marcos Pereira vs. Kenji Osawa
Marcos Pereira
WINNER
Kenji Osawa
Antonio Carvalho vs. Hatsu Hioki
Antonio Carvalho
WINNER
Hatsu Hioki
Akitoshi Tamura vs. Takeshi Inoue  
Akitoshi Tamura
WINNER 
Takeshi Inoue