Daidojuku: Wars 5


Daidojuku: Wars 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 8, 1999 in Tokyo, JPN


Shikou Yamashita vs. Koichiro Kawaguchi
Shikou Yamashita
WINNER
Koichiro Kawaguchi
Kazuhiro Ohta vs. Hiroki Kaneko
Kazuhiro Ohta
WINNER
Hiroki Kaneko
Naohisa Kawamura vs. Seichi Seita
Naohisa Kawamura
Seichi Seita
Katsuhisa Akasaki vs. Takeshi Takamatsu
Katsuhisa Akasaki
Takeshi Takamatsu
Hiroshi Tsuruya vs. Tatsuharu Doi
Hiroshi Tsuruya
WINNER
Tatsuharu Doi
Kenichi Tanaka vs. Hideki Ogawa
Kenichi Tanaka
Hideki Ogawa
Ikuhisa Minowa vs. Susumu Yamasaki
Ikuhisa Minowa
Susumu Yamasaki