Shooto : Fledge Out


Shooto : Fledge Out - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 3, 2006 in , Tokyo JPN


Taisuke Okuno vs. Hidekazu Asakura
Taisuke Okuno
WINNER
Hidekazu Asakura
Takeshi Yamada vs. Noboru Tahara
Takeshi Yamada
WINNER
Noboru Tahara
Daisuke Ishizawa vs. Shintaro Ishiwata
Daisuke Ishizawa
WINNER
Shintaro Ishiwata
Akiyo Nishiura vs. Tomonori Taniguchi
Akiyo Nishiura
WINNER
Tomonori Taniguchi
Yuji Inoue vs. Daisuke Matsumoto
Yuji Inoue
WINNER
Daisuke Matsumoto
Yuki Shojo vs. Ryuichi Miki
Yuki Shojo
WINNER
Ryuichi Miki
Sakae Kasuya vs. Hiroshi Nakamura
Sakae Kasuya
Hiroshi Nakamura
Toshimichi Akagi vs. Ayumu Shioda
Toshimichi Akagi
WINNER
Ayumu Shioda