Shooto: Gig Central 12


Shooto: Gig Central 12 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 25, 2007 in Aichi, Aichi JPN


Takashi Goto vs. Makoto Maeda
Takashi Goto
Makoto Maeda
Satoru Ota vs. Yuta Nezu
Satoru Ota
WINNER
Yuta Nezu
Yosuke Kume vs. Tomokazu Yuasa
Yosuke Kume
Tomokazu Yuasa
Hiroshi Sakamoto vs. Teppei Masuda
Hiroshi Sakamoto
WINNER
Teppei Masuda
Teruyuki Matsumoto vs. Akira Kibe
Teruyuki Matsumoto
WINNER
Akira Kibe
Hiroshi Umemura vs. Takamaro Watari
Hiroshi Umemura
WINNER
Takamaro Watari
Yoshihiro Koyama vs. Takahiro Kajita
Yoshihiro Koyama
WINNER
Takahiro Kajita
Yasuhiro Akagi vs. Homare Kuboyama
Yasuhiro Akagi
WINNER
Homare Kuboyama