Professional Shooto JAPAN 2005


Professional Shooto JAPAN 2005 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 23, 2005 in , Tokyo JPN


Takeya Mizugaki vs. Shin Kato
Takeya Mizugaki
WINNER
Shin Kato
Yusei Shimokawa vs. Toshimichi Akagi
Yusei Shimokawa
WINNER
Toshimichi Akagi
Yutaka Tetsuka vs. Yuki Shojo
Yutaka Tetsuka
Yuki Shojo
Tenkei Oda vs. Daisuke Matsumoto
Tenkei Oda
WINNER
Daisuke Matsumoto
Mizuto Hirota vs. Yoshihiro Koyama
Mizuto Hirota
WINNER
Yoshihiro Koyama
Tomonari Kanomata vs. Wataru Miki
Tomonari Kanomata
WINNER
Wataru Miki
Akitoshi Tamura vs. Hayate Usui
Akitoshi Tamura
WINNER
Hayate Usui
Yasuhiro Urushitani vs. Shinichi Kojima
Yasuhiro Urushitani
Shinichi Kojima
Akitoshi Hokazono vs. Marcos Pereira
Akitoshi Hokazono
WINNER
Marcos Pereira
Mamoru Yamaguchi vs. Pat Seidel
Mamoru Yamaguchi
WINNER
Pat Seidel